Ocena wykształcenia i kwalifikacji zawodowych może poprawić pozycję ludzi na rynku pracy, zwiększyć szanse na pracę i podnieść płace.

Aby móc ocenić studia zagraniczne, należy dostarczyć wystarczających danych na temat przeprowadzonych badań, w tym kopii dyplomów, a także tłumaczeń przygotowanych przez certyfikowanych tłumaczy dokumentów. Tłumaczenia mogą być w języku angielskim lub nordyckim.

Potrzebne jest:

1.Program nauczania- opis i czas trwania szkoły w latach, miesiącach lub tygodniach.

2.Szkolenie zawodowe, jeśli jest częścią programu.

3.Doświadczenie zawodowe.

4.Prawa zapewniane przez program w kraju ojczystym.

Zobacz informacje o uznawaniu studiów na stronie internetowej Europass.is

Zobacz listę honorowanych tłumaczy dokumentów. Virkar ekki

Enic / Naric Islandia

ENIC / NARIC Islandia przeprowadza ocenę stopni naukowych i studiów ukończonych za granicą. Biuro zapewnia osobom fizycznym, uniwersytetom, pracodawcom, stowarzyszeniom zawodowym i innym zainteresowanym stronom informacje na temat stopni naukowych, systemów edukacji i procesów oceny. Ocena polega na przeanalizowaniu statusu egzaminu końcowego w kraju, w którym został on przyznany i zbadaniu stopnia, w jakim można go porównać z islandzkim systemem edukacji. Za usługi ENIC / NARIC w Islandii nie dokonuje się płatności. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ENIC / NARIC w Islandii.

Kwalifikacje

Cudzoziemcy, którzy przeprowadzają się do Islandii, muszą upewnić się, że ich kwalifikacje zagraniczne są ważne w Islandii, jeśli zamierzają pracować w zawodzie zgodnym z wykształceniem.

-Osoby, które mają egzaminy z krajów nordyckich lub EEA, zazwyczaj mają prawa ważne w Islandii, ale może być konieczne zdobycie dodatkowych kwalifikacji by móc pracować w zawodzie.

– Na Islandii, osoby wykształcone w krajach spoza EOG muszą prawie zawsze muszą poddać ocenie swoje wykształcenie.

-Uznanie kwalifikacji dotyczy tylko zawodów, które są certyfikowane (zatwierdzone) przez rząd islandzki.

Zobacz informacje na temat oceny i uznawania kształcenia zawodowego według zawodu na stronie internetowej Europass.is

-Jeśli edukacja nie podlega pod certyfikację zawodu, to pracodawca ocenia czy spełnia ona kryteria rekrutacyjne.

– Aplikacje do oceny nauki wysyłane są w różne miejsca. Zależy to między innymi od tego, czy dana osoba pochodzi z kraju należącego do EOG, czy nie.

-Poszczególne ministerstwa oceniają naukę w przedmiotach, które do nich należą. Na przykład Ministerstwo Opieki Społecznej uznaje wykształcenie i dyplomy osób w służbie zdrowia.

Profesja Starfsheiti / Profession/

Organ odpowiedzialny Ábyrgð stjórnvald / Competent Authorities/

Adres Heimilsfang /Address/

Strona internetowa Vefslóð / Hyperlink

 
 

1.Mechanik ( VS II)

vélstjóri (VS II) /                                        1. mate (VS II)

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Mechanik bez ograniczeń (VF iII)

1. vélstjóri án takmarkana(VF iII) /         1. mate without limitations

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Mechanik (VF IV)

1. vélstjóri (VF IV) /                                      1. mate (VF IV)

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Kierowca towarów niebezpiecznych ADR-réttindi / Driver af dangerous goods

Velferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

http://www.vinnueftirlit.is/

 

Asystent farmaceuty

Aðstoðarlyfjafræðingur (fallið niður) / Assistant pharmacist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Majtek pokładowy

Aðstoðarmaður í brú /                            Ship’s deckhand

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Lekarz pierwszego kontaktu

Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir) / General Practitioner

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Lekarz medycyny pracy

Atvinnulækningar /                            Occupational Medicine

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Okulista

Augnlækningar /                               Opthamology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Doradca ds. Alkoholu i narkomanii

Áfengis- og vímuvarnaráðgjafi /      Alchohol and Drug Addiction Counsellor

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Piekarz

Bakariðn /                                              Baking

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Pediatra

Barnalækningar /                                     Paediatrics

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Psychiatra dziecięcy i młodzieżowy

Barna- og unglingageðlækningar /                          Child Psychiatry

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Chirurg pediatra

Barnaskurðlækningar /                      Paediatric Surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Podstawowe szkolenie medyczne

Grunn læknaþjálfun /                                  Basic Medical Training

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Ortopeda

Bæklunarskurðlækningar /            Orthopaedics

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Sprzedawca samochodowy

Bifreiðasali /                                  Automobile Salesman

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6670

 

Rekonstruktor samochodowy

Bifreiðasmiði /                                Autobody building and repairs

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Mechanik samochodowy

Bifvélavirkjun /                                            Auto mechanics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Lakiernik

Bílamálun /                                       Automotive spraypainting

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Blacharstwo

Blikksmiði /                                     Tinsmithing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Hematolog

Blóðmeinafræði /                              General Haematology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Księgowy

Bókari /                                             Accountant

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/vidurkenndir-bokarar/

 

Bibliotekarz

Bókasafnsfræðingur /                                     Librarian

Mennta- og menningamálaráðuneytið

Sölvhólsgata 4, 101 Reykjavík

http://www.menntamalaraduneyti.is/starfsleyfi/bokasafns–og-upplysingafraedingar/

 

Introligator

Bókband /                                      Bookbinding

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Chirurgia klatki piersiowej

Brjóstholsskurðlækningar /                  Thoracic Surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Inżynier budowy

Byggingafræðingur /                      Construction Engineer

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Przysięgły tłumacz ustny i pisemny

Dómtúlkur og skjalaþýðandi /       Interpreter and Translator

Innanríkisráðuneytið (Sýslumaðurinn á Hólmavík)

Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík

http://www.syslumenn.is/thjonusta/leyfi-og-loggildingar/loggilding-domtulka-og-skjalathydenda/

 

Weteryniarz

Dýralæknir /                                    Veterinary Surgeon

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/matvaeli-og-matvaelaoryggi/

 

Endykrynolog

Efnaskipta- og innkirlalækningar / Endocrinology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Handel futrzarski

Feldskurður /                                      Furrier trade

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Medycyna społecznościowa

Félagslækningar /                                Community Medicine

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Pracownik socjalny

Félagsráðgjafi /                                      Social worker

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Mechanika samolotowa

Flugvélavirkjun /                                 Aircraft mechanics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Podiatra

Fótaaðgerðafræðingur /                     Podiatrist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Nauczyciel dla szkół średnich

Framhaldsskólakennari /                     Teacher for secondary schools

Menntamálastofnun

Víkurhvarf 3, 203 Kópavogur

https://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar

 

Framreiðsluiðn /                                   Waiting

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Położnictwo i Ginekologia

Fæðingar- og kvenlækningar /     Obstetrics and Gynaecology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Psychiatra

Geðlækningar /                                 Psychiatry

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Technik radiologii

Geislafræðingur /                          Radiologic techologist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Diagnostyk radiologii

Geislagreining /                              Diagnostic Radiology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Radiolog

Geislalækningar /                            Radiology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Reumatolog

Gigtarlækningar /                      Rheumatology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Cięcie szkła i tworzenie luster

Glerslípun og speglagerð /                   Glass cutting and mirror making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Projektanctwo graficzne

Grafískur hönnuður /                       Graphical design

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/anr-eydublod/loggilding-enabled.pdf

 

Nauczyciel dla szkół podstawowych Grunnskólakennari /                         Teacher for primary schools

Menntamálastofnun

Víkurhvarf 3, 203 Kópavogur

https://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar

 

Jubiler

Gull- og silfursmíði /                               Gold and silver smithing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Ekonomista

Hagfræðingur /                                 Economist

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6667

 

Modysta

Háttasaumur /                                        Millinery

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

laryngolog

Háls-, nef- og eyrnalækningar / Otorhinolaryngology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

fryzjer

Hársnyrtiiðn /                                   Hairdressing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Inspektor sanepidu

Heilbrigðisfulltrúi /                               Health inspector

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Skuggasundi 1, 150 Reykjavík

http://www.umhverfisraduneyti.is/

 

kardiolog

Hjartalækningar /                         Cardiology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

pielęgniarka

Hjúkrunarfræðingur /                       Registered nurse

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Produkcja instrumentów

Hljóðfærasmíði /                           Instrument making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Kręgarz

Hnykkir /                                       Chiropractor

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Dermato-wenerologia

Húð- og kynsjúkdómalækningar / Dermato-venereology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Architekt

Húsameistari /                                Architect

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Stolarz

Húsasmíði /                                     Carpentry

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Tapicer

Húsgagnabólstrun /                     Upholstery

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Projektant mebli I wnętrz

Húsgagna- og innanhússhönnuður / Furniture and interior architect (designer)

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Produkcja mebli

Húsgagnasmíði /                              Furniture making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Terapeuta zajęciowy

Iðjuþjálfi /                                       Occupational therapist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Technik przemysłowy

Iðnfræðingur /                                   Industrial technician

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Medycyna nuklearna

Ísótópagreining /                               Nuclear Medicine

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Krawiectwo Kjólasaumur /                           Dressmaking

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Przetwórstwo mięsa

Kjötiðn /                                                  Meat processing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Chemia biologiczna

Klínísk lífefnafræði /                       Biological chemistry

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Neurofizjologia kliniczna

Klínísk taugalífeðlisfræði /                 Clinical neurophysiology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Krawiectwo męskie

Klæðskurður karla /                                  Men’s tailoring

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Krawiectwo damskie

Klæðskurður kvenna /                            Ladies tailoring

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Cukiernik

Kökugerð /                                             Cake making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Architekt krajobrazu

Landslaghönnuður /                        Landscape architect (designer)

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Nauczyciel przedszkolny

Leikskólakennari /                                   Pre-school teacher

Menntamálastofnun

Víkurhvarf 3, 203 Kópavogur

https://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar

 

grawerunek

Leturgröftur /                                        Engraving

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

/ Technik laboratorium medycznego Lífeindafræðingur /                                Medical laboratory technologist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Położna

Ljósmóðir /                                               Midwife

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Fotograf

Ljósmyndun /                                      Photography

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Pulmunolog

Lungnalækningar /                               Respiratory medicine

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Farmacja

Lyfjafræði /                                    Pharmacology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Farmceuta

Lyfjafræðingur /                                Pharmacist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Asysten farmaceuty

Lyfjatæknir /                                  Pharmacological assistant

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Medycyna ogólna (wewnętrzna) Lyflækningar /                                      General (internal) medicine

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Chirurgia plastyczna

Lýtalækningar /                                      Plastic surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Sekretarka medyczna

Læknaritari /                    

Medical secretary

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Certyfikowany księgowy publiczny

Löggiltur endurskoðandi /                     Auditor

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/felagarettur-endurskodendur-og-arsreikningar/endurskodendaskra/

 

Agent nieruchomości

Löggiltur fasteignasali /                         Real estate Agent

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Sýslumaðurinn í Kópavogi)

Dalvegi18, 201 Kópavogur

http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-hofudborgarsvaedinu/

 

Dietetyk

Matartæknir /                                            Diet cook

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Gotowanie

Matreiðsla /                                           Cooking

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-namierlendis-

 

Naukowiec od żywności Matvælafræðingur /                                  Food scientist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Malarz

Málaraiðn /                                          House painting

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Odlewanie metali

Málmsteypa /                                       Metal casting

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Spawacz

Málmsuða /                                           Metal welding

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Gastrolog

Meltingarlækningar /              Gastroenterology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Przetwórstwo mleczne

Mjólkuriðn /                                           Dairy processing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Odlewy

Mótasmiði /                                           Mould making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

kamieniarstwo

Múraraiðn /                                         Masonry

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Rzeźba

Myndskurður /                                        Carving

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Doradca ds. Nauki I zawodu

Náms- og starfsráðgjafi /               Guidance Counsellor

Mennta- og menningamálaráðuneytið

Sölvhólsgata 4, 101 Reykjavík

http://www.menntamalaraduneyti.is/starfsleyfi/nams–og-starfsradgjafar/

 

Biolog w specjalistycznej placówce zdrowia

Náttúrufræðingur i heilbrigðisþjónustu /   Biologist in a specialized health institution

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Produkcja sieci

Netagerð /                                               Net making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Kompensator uszkodzeń Niðurjöfnunarmaður sjótjóns /              Average adjuster

Innanríkisráðuneytið

Sölvhólsgata 7, 150 Reykjavík

http://www.innanrikisraduneyti.is/

 

Nefrolog

Nýrnalækningar /                                 Reneal diseases

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Dietetyk

Næringarfræðingur /                          Nutritionist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Doradca żywieniowy

Næringarráðgjafi /                                Dietician

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Technik żywnościowy

Næringarrekstrarfræðingur /                   Food technician

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Alergolog

Ofnæmislækningar /                        Allergology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Fizjoterapeuta

Orku- og endurhæfingarlækningar / Physiotherapi

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Osteopata

Osteópati /                                         Osteopath

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Immunologia

Ónæmisfræði /                              Immunology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Hydraulika

Pípulagnir /                                        Plumbing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Projekt graficzny

Prentsmíð /                                        Graphical design

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Drukarstwo

Prentun /                                                   Printing

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Elektronika

Rafeindavirkjun /                                  Eletronics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)

Stórhöfða 27, 110 Reykjavík

http://www.rafnam.is/

 

Mistrz elektryk

Raffræðingur /                                       Master Eletrician

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Dystrybucja energii elektrycznej Rafveituvirkjun /                                    Eletricity distribution

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)

Stórhöfða 27, 110 Reykjavík

http://www.rafnam.is/

 

Elektromechanika

Rafvélavirkjun /                                 Electro-mechanics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)

Stórhöfða 27, 110 Reykjavík

http://www.rafnam.is/

 

Instalacja elektryczna

Rafvirkjun /                                      Electricity installation

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)

Stórhöfða 27, 110 Reykjavík

http://www.rafnam.is/

 

Toczenie metalu

Rennismíði /                                            Metal turning

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Operator dźwigu

Réttindi á byggingakrana /                    Crane operator

Velferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

http://www.vinnueftirlit.is/

 

Operator wózka widłowego

Réttindi á gaffallyftara /                          Fork lift truck operator

Velferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

http://www.vinnueftirlit.is/

 

    Psycholog

Sálfræðingur

Psychologist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Technik telekomunikacyjny

Símsmíði /                        Telecommunications technics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Optyk

Sjóntækjafræðingar /                             Optician

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Technik ratownictwa medycznego Sjúkraflutningamaður /                     Emergency medical technician

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Licencjonowana pielęgniarka

Sjúkraliði /                                          Licensed practical nurse

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Masażysta

Sjúkranuddari /                                    Massage therapist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Fizjoterapeuta

Sjúkraþjálfari /                                 Physiotherapist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Budowa statków i łodzi

Skipa- og bátasmíði /                              Ship and boat building

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Kapitan statku rybackiego 1. klasa Skipstjóri á fiskiskipi 1. stíg /         Skipper on a fishing vessel 1. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Kapitan statku rybackiego 2. klasa Skipstjóri á fiskiskipi 2. stíg /             Skipper on a fishing vessel 2. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Kapitan na statku handlowym stopnia 2

Skipstjóri á kaupskipi 2. stíg /                   Skipper on a fishing merchant vessel 2. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Kapitan na statku handlowym stopnia 3

Skipstjóri á kaupskipi 3. stíg /        Skipper on a merchant vessel 3. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Kapitan straży przybrzeżnej 4 stopnia Skipstjóri á varðskipi 4. stíg /          Captain of the Coast Guard 4. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Planista

Skipulagsfræðingur /                               Planner

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Szewc

Skósmíði /                                      Shoemaking

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Ogrodnictwo krajobrazowe

Skrúðgarðyrkja /                          Landscape gardening

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Chirurgia ogólna

Skurðlækningar /                              General Surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Choroby zakaźne

Smitsjúkdómar /                         Communicable Diseases

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Kosmetolog

Snyrtifræði /                                          Beauty therapy

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Stalowy przemysł stoczniowy Stálskipasmíði /                                      Steel shipbuilding

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Konstrukcja stalow

Stálvirkjasmíði /                                        Steel construction

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Kamieniarstwo

Steinsmíði /                                              Stone masonry

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Protetyk

Stoðtækjafræðingur /                         Orthodist and prosthetist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Pierwszy oficer na statku rybackim 1. Stýrimaður á fiskiskipi 1. stíg /        Skipper fishing fleet 1. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Pierwszy oficer na statku rybackim 2. Stýrimaður á fiskiskipi 2. stíg /            Deck Officer fishing fleet 2. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Sternik pokładowy / Straży przybrzeżnej II klasy

Stýrimaður á kaupskipi/varðskipi 2. stíg / Deck Officer merchant marine/Coast Guard 2. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Sternik pokładowy / Straży przybrzeżnej III klasy

Stýrimaður á kaupskipi/varðskipi 3. stíg / Deck Officer merchant marine/Coast Guard 3. grade

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Anastezjolog

Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði / Anaesthetics

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Mikrobiologia-bakteriologia

Sýklafræði /                                   Microbiology-bacteriology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

rymarstwo

Söðlasmíði /                                            Saddlery

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Logopeda

Talmeinafræðingur /                                Speech therapist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Higienistka stomatologiczna Tannfræðingur /                                      Dental hygienist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Dentysta

Tannlæknir /                                            Dental Practitioner (basic dental training)

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Techniki Dentystyczny

Tannsmíði /                                                 Dental technics

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Asystentka stomatologiczna

Tanntæknir /                                                Dental assistant

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Neurolog

Taugalækningar /                                 Neurology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Chirurgia neurologiczna Taugaskurðlækningar /                   Neurological Surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Inżynier

Tæknifræðingur /                                       Engineer

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Informatyk

Tölvunarfræðingur /                            Computer scientist

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Zegarmistrz

Úrsmíði /                                                Watch making

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Właściciel zakładu pogrzebowego Útfararstjóri /                                       Undertaker

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Pośrednik ubezpieczeniowy

Vátryggingamiðlari /                           Insurance Intermediary

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.fme.is/

 

Anatomia patologiczna

Vefjameinafræði /                             Pathological Anatomy

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Tapetowanie i układanie podłogi Veggfóðrun /                                             Wall-papering and floor laying

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Broker papierów wartościowych

Verðbréfamiðlari /                               Securities Broker

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

inżynier

Verkfræðingur /                                Chartered engineer

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Operator silnika

Vélavörður (VV) /                                    Engine Operator

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Mechanika przemysłowa

Vélvirkjun /                                            Industrial mechanics

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík

http://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis

 

Administrator

Viðskiptafræðingur /                                  BSc in Business Administration

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Skúlagata 4, 101 Reykjavík

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683

 

Operator sprzętu ciężkiego Vinnuvélaréttindi /                                     Road/street works operator

Velferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

http://www.vinnueftirlit.is/

 

Yfirvélstjóri ótakmarkað (VF I) /                      Chief Mate without limitations

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Szef sztabu bez ograniczeń (VF II)

Yfirvélstjóri (VF II) /                                    Chief Mate

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Szef sztabu bez ograniczeń (VS I)

Yfirvélstjóri (VS I) /                                   Chief Mate

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

główny inżynier (VS III)

Yfirvélstjóri (VS III) /                                 Chief Mate

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

główny inżynier

Yfirvélstjóri (Vvy) /                                    Chief Mate

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/

 

Terapeuta rozwoju

Þroskaþjálfi /                                     Development therapist

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Urolog

Þvagfæraskurðlækningar /                        Urology

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Chirurgia naczyniowa Æðaskurðlækningar /                         Vascular Surgery

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 

Instruktor jazdy

Ökukennari /                                              Driving instructor

Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)

Ármúla 2, 108 Reykjavík

http://www.samgongustofa.is/umferd/nam-og-rettindi/skirteini-og-rettindi/okukennararettindi/

 

Geriatria

Öldrunarlækningar /                           Geriatrics

Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)

Barónsstíg 47, 101 Reykjavík

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/

 
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody