Rodzice mają prawo do płatnego urlopu w momencie narodzin dziecka, adopcji lub przyjęcia dziecka do stałej opieki zastępczej.

Rodzice otrzymują dodatek urlopowy lub zasiłek macierzyński / ojcowski z Funduszu Urlopu Macierzyńskiego / Ojcowskiego, który zależy od ich pozycji na rynku pracy.

Można również skorzystać z urlopu rodzicielskiego, ale jest to niepłatna przerwa w pracy, które rodzice mogą uzyskać do 8 roku życia.

Instrukcje i formularze można uzyskać w biurach serwisowych Urzędu Pracy na terenie całego kraju.

Wniosek o urlop macierzyński / ojcowski należy złożyć nie później niż sześć tygodni przed przewidywaną datą urodzenia, ale trzy tygodnie przed datą złożenia wniosku o zasiłek macierzyński / ojcowski.

Pracodawcy muszą zostać powiadomieni o urlopie macierzyńskim nie później niż osiem tygodni przed przewidywaną datą urodzenia dziecka.

Kobiety w ciąży lub pracownicy podczas urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego i / lub wychowawczego nie można zwolnić z pracy, chyba że istnieją uzasadnione powody.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody