Zezwolenie na pobyt udzielane jest dziecku w wieku poniżej 18 lat, jeśli jego rodzic mieszka w Islandii i spełnia następujące kryteria:

 • obywatel Islandii,
 • obywatel nordycki,
 • obcokrajowiec posiadający zezwolenie na pobyt stały,
 • obcokrajowiec z zezwoleniem na pobyt czasowy
 • jako ekspert,
 • jako sportowiec,
 • jako współmałżonek lub konkubent,
 • jako absolwent,
 • na podstawie ochrony międzynarodowej,
 • na podstawie względów humanitarnych
 • ze względu na szczególne powiązania z krajem.

Warunkiem jest, że dziecko jest pod pełna władzą rodzicielską osoby wnioskującej, oraz że dziecko będzie mieszkać z rodzicem posiadającym pełne prawa rodzicielskie.

Opiekun posiadający prawa rodzicielskie nie będący rodzicem biologicznym dziecka, nie ma prawa do wniesienia o pozwolenie na pobyt dla dziecka, chyba że jest ono adoptowane. Adopcja musi zostać zakończona przed złożeniem wniosku i musi zostać sporządzona zgodnie z prawem islandzkim. Jeżeli osoba zamieszkała na Islandii zamierza adoptować dziecko za granicą, musi zostać to zatwierdzone przez wojewodę okręgowego odnośnie prawa por. Art. ustawa o przyjęciu nr. 130/1999.

Możesz być uprawniony do zezwolenia na pobyt jako dziecko, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki, wraz z innymi:

-masz poniżej 18 lat,

-posiadasz rodzica zamieszkałego w Islandii będącego obywatelem islandzkim, nordyckim lub obcokrajowcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub na podstawie zezwolenia na pobyt wymienionego powyżej;

– jesteś pod prawną opieką i utrzymaniem przez twojego rodzica mieszkającego w Islandii oraz że

rodzic sprawujący opiekę, jeden lub więcej, zgadza się abyś otrzymał pozwolenie na pobyt na Islandii,

– posiadasz ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez islandzki zakład ubezpieczeń (w ramach obowiązującej segmentacji zakładu ubezpieczeń) lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, który posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (pod pozycją zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych),

-nie odbyłeś kary za granicą od 15 roku życia lub nie zostałeś skazany na dłuższą karę, która odpowiada trzymiesięcznemu uwięzieniu w prawie islandzkim,

-jeżeli rodzic / opiekun nie został skazany lub nie został poddany środkom bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat (chyba, że w szczególnych przypadkach),

– posiadać paszport z okresem ważności wynoszącym co najmniej 90 dni przekraczającym przewidywany okres ważności pozwolenia na pobyt.

Nie możesz:

-mieć więcej niż 18 lat, gdy pozwolenie na pobyt zostało przyznane, chyba że ubiegasz się o przedłużenie pozwolenia na pobyt (pod warunkiem, że się uczysz, pracujesz i mieszkasz z rodzicem),

-być w związku małżeńskim lub zalegalizowanym konkubinacie w czasie, gdy składasz wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt,

-przebywać poza krajem dłużej niż 90 dni na każde 12-miesięcy okresie ważności pozwolenia na pobyt, w przeciwnym razie dokument pobytowy może zostać anulowany lub odwołany.

Zobacz dalsze informacje na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody