Witamy na Islandii

Ísland í Hnotskurn

 • Stolica: Reykjavik
 • Oficjalny język: islandzki
 • Środek płatniczy: korona islandzka (ISK)
 • Strefa czasowa: UTC + 0 (GMT+0 (nie ma zmiany na czas letni))
 • Krajowy kod internetowy .is
 • Numer kierunkowy: +354
 • Ilość mieszkańców: 338.000
 • Hymn: Lofsöngur
 • Ustrój polityczny: republika konstytucyjna
 • Prezydent: Guðni Th. Jóhannesson
 • Premier: Katrín Jakobsdóttir
 • Administracja : rządowa i samorząd terytorialny
 • Gminy: 74
 • Islandia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO oraz Rady Nordyckiej.
 • Islandia była częścią Królestwa Duńskiego, a pełną niepodległość uzyskała dopiero 17 czerwca 1944 roku. W 1904 roku ustanowiono autonomię,a w 1918 roku Islandia stała się suwerennym państwem. Przed panowaniem Danii, Islandia była częścią Królestwa Norweskiego.

Prawo i przepisy
Zgodnie z islandzką konstytucją wszyscy obywatele mają być traktowani jednakowo bez względu na płeć, wyznanie, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie, kolor skóry, majątek, cechy genetyczne, pochodzenie etniczne, rasę lub pozycję. Równouprawnienie dotyczy kobiet i mężczyzn.

Islandzka policja jest policją państwową a minister sprawiedliwości jest zwierzchnikiem wszelkiego nadzoru policyjnego w kraju. Władza sądowa dzieli się na dwie instancje sądy rejonowe i sąd najwyższy.

Przepisy prawne i regulamin w każdym kraju są różne, niezbędne jest zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w kraju pobytu. Witryna informacyjna www.Island.is zawiera wiele informacji w języku islandzkim i angielskim. Na witrynie Parlamentu (www.althingi.is) dostępny jest zbiór przepisów prawnych. Przepisy prawne tłumaczone na język angielski znajdują się na witryne rządowej(www.stjornarrad.is / www.government.is).

W Islandi obowiązują przepisy dotyczące praw dzieci. Obowiązkiem każdego obywatela jest zgłoszenie podejrzenia stosowania przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej względem dzieci. Numer telefonu 112.

W Islandii pełnoletność osiąga się z 18 rokiem życia. Wiąże się to z niezależnością prawną, finansową oraz uprawnieniami do głosowania w wyborach. Prawo jazdy można uzyskać w momencie ukończenia 17 lat, natomiast prawo do zakupu napojów alkoholowych po osiągnięciu wieku 20 lat.

Pełnoletność upoważnia do zawarcia związku małżeńskiego lub formalnej rejestracji konkubinatu nawet osób o tej samej orientacji seksualnej. Rozwód można uzyskać na prośbę tylko jednego partnera. Przy rozwodzie dochodzi do podziału majątku oraz zaciągniętych długów na równych zasadach, jeśli nie zawarto odrębnego porozumienia.

Zgodnie z ustawami, prawa rodzicielskie po rozwodzie lub rowiązaniu konkubinatu przysługują obojgu rodzicom, jeżeli nie postanowiono inaczej. Rodzice muszą ustalić przy którym z nich będą zameldowane dzieci. Wojewoda ma prawo do podejmowania decyzji o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem. Nieporozumienia odnośnie praw rodzicielskich rozstrzyga sąd. Jeżeli samotny opiekun posiadający pełne prawa rodzicielskie zawrze związek małżeński, to po ślubie jego partner również uzyskuje prawa rodzicielskie względem jego dziecka. W przypadku legalizacji konkubinatu, partner uzyskuje prawa rodzicielskie względem dziecka po upływie 1 roku od wpisu konkubinatu do Krajowego Rejestru Ludności.

Przekroczenie dozwolonej prędkości oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu są bardzo surowo traktowane karami w postaci wysokich mandatów , a w przypadku ponownego wykroczenia, utratą prawa jazdy oraz aresztu . Mandaty mogą mieć wpływ na decyzję o przyznawaniu obywatelstwa islandzkiego.