Kaup á húsnæði

 • Erlendir ríkisborgarar sem eiga lögheimili á Íslandi mega eiga íbúðarhúsnæði hérlendis. Þeir geta sótt um lán hjá Íbúðalánasjóði til íbúðakaupa með sömu skilyrðum og íslenskir ríkisborgarar.

 • Ef útlendingur vill eiga húsnæði á Íslandi áfram, þótt hann flytji af landi brott, þarf hann að sækja um leyfi til þess. Erlendir ríkisborgarar sem ekki eiga lögheimili hér á landi geta sótt um leyfi til íbúðakaupa hjá Dómsmálaráðuneytinu.

Íbúðalánasjóður

Íbúðalánasjóður lánar peninga til kaupa á húsnæði og byggingum. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að auknum möguleikum fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Umsóknir um lán fást hjá Íbúðalánasjóði.

Íbúðalánasjóður  

Borgartúni 21

105 Reykjavík

Sími: (+354) 569-6900

Netfang: fyrirspurn@ils.is

Ásamt Íbúðalánasjóði lána íslenskir bankar peninga til kaupa á húsnæði og byggingum. Hægt er að nálgast upplýsingar um lánakjör bankanna á heimasíðum þeirra og með því að tala við þjónustufulltrúa í útibúum þeirra.

Kaup og sala

 • Einungis löggiltir fasteignasalar og lögmenn mega hafa milligöngu um fasteignaviðskipti. Misjafnt er hvaða gjald er sett upp fyrir slíka þjónustu.

 • Einstaklingum er heimilt að sjá um fasteignaviðskipti sín án milligöngumanns en verða að gæta þess að rétt sé staðið að málum enda miklir hagsmunir að veði.

 • Seljandi á að veita greinargóðar upplýsingar um ástand eignarinnar og gæta þess að sölu- og kynningargögn séu í samræmi við raunverulegt ástand.

 • Kaupandi tryggir betur stöðu sína með því að skoða eign vandlega áður en kauptilboð er gert.

 • Æskilegt er að kaupandi og seljandi kynni sér hvaða ákvæði gildi um mögulega ábyrgð á göllum á eign.

 • Ekki er leyfilegt að selja eign í fjöleignarhúsi nema eignaskiptayfirlýsing hafi verið gerð.

 • Annað hjóna má ekki selja eða ráðstafa íbúðarhúsnæði sem þau búa í nema með samþykki hins. Sama gildir um eign hjóna sem atvinna annars eða beggja fer fram í.

Kauptilboð

 • Í kauptilboði verður að gæta þess að hafa viðeigandi fyrirvara þegar þess þarf með, svo sem um lánsloforð og greiðslufyrirkomulag.

 • Viðeigandi skjölum þarf að þinglýsa eða aflýsa hjá sýslumanni í því umdæmi sem fasteignin er. Sé það ekki gert er réttur kaupanda ekki fulltryggur.

  1. Kaupsamningi, veðskuldabréfum (lánum) og afsali eignar á að þinglýsa.

  2. Uppgreiddum lánum og öðrum skjölum sem lokið hafa hlutverki sínu á að aflýsa.

 • Ráðlegt er að geyma öll gögn varðandi fasteignaviðskipti.


Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar