Skilgreining á námi og réttindi sem fylgja leyfinu

Nám er skilgreint í lögum um útlendinga sem: „Samfellt nám á háskólastigi, þ.m.t. nám á háskólastigi sem fram fer á vinnustöðum, eða annað það nám sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Einstök námskeið teljast ekki til náms.

Réttindi sem fylgja dvalarleyfinu eru eftirfarandi

 • Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar sótt er um dvalarleyfið og það er til vinnslu. Slíkri umsókn verður synjað. Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og á meðan hún er til vinnslu, svo lengi sem dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Fari dvöl fram yfir þann tíma stöðvast vinnsla umsóknar þar til umsækjandi hefur farið af landi brott og lagt fram brottfararspjald því til sönnunar. Umsókn sem berst frá umsækjanda sem ekki hefur ofangreindar heimildir til dvalar verður synjað.
 • Leyfið má veita til allt að eins árs.
 • Heimilt er að endurnýja dvalarleyfið í allt að eitt ár séu skilyrði leyfis enn uppfyllt og námsárangur fullnægjandi, þar sem við á. Við fyrstu endurnýjun telst námsárangur fullnægjandi ef umsækjandi hefur lokið samanlagt a.m.k. 75% af fullu námi á námsárinu, en við síðari endurnýjanir þarf umsækjandi að hafa lokið viðunandi námsárangri, þar sem þess er krafist. 
 • Námsmaður hefur heimild til að vinna allt að 15 klukkustundir á viku (lengur ef um er að ræða vinnu í námsleyfi eða starfsnámi), en sækja þarf sérstaklega um atvinnuleyfi.
 • Námsmaður í grunnnámi á ekki rétt á fjölskyldusameiningu (undantekning eru bandarískir námsmenn í grunnnámi).
 • Masters- og doktorsnemar geta sótt um fjölskyldusameiningu fyrir:
  • maka umsækjanda eða sambúðarmaka eftir a.m.k. 1 ár í sambúð,
  • börn umsækjanda yngri en 18 ára, ef umsækjandi hefur forsjá þeirra.
 • Dvalarleyfið er ekki grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis, nema í þeim tilfellum þar sem umsækjandi hefur í minnst tvö ár haft dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis og hefur áður haft dvalarleyfi vegna náms í minnst tvö ár. Þannig hafi umsækjandi verið í samfelldri löglegri dvöl á landinu í minnst fjögur ár.

Almennir Námsmenn

Dvalarleyfi fyrir almennan námsmann er fyrir einstakling 18 ára eða eldri, sem ætlar að stunda fullt nám á grunn-, framhalds- eða doktorsstigi við íslenskan háskóla. Námsmaður þarf að stunda fullt nám hér á landi. Fullt nám er skilgreint sem 30 ECTS á önn.

Upplýsingar um umsókn um fyrsta leyfi og endurnýjun.

 

Doktorsnemar við erlenda háskóla í samstarfi við íslenskan háskóla

Heimilt er að veita doktorsnema sem stundar nám við erlendan háskóla sem er í samstarfi við íslenskan háskóla dvalarleyfi fyrir námsmann. Sömu skilyrði og gagnakröfur eiga við og um almenna námsmenn, en að auki þarf umsækjandi að leggja fram staðfestingu á samstarfi erlenda háskólans við íslenskan háskóla þar sem fram kemur í hverju samstarfið felst.

Doktorsnemi sem þiggur laun frá háskólanum getur einnig sótt um dvalar- og atvinnuleyfi á grundvelli samstarfssamnings. Það athugist að dvalarleyfi á grundvelli samstarfssamnings getur ekki verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis.

Upplýsingar um umsókn um fyrsta leyfi og endurnýjun.

Skiptinemar

Heimilt er að veita erlendum skiptinema dvalarleyfi vegna náms í íslenskum framhaldsskóla komi umsækjandi til landsins á vegum viðurkenndra skiptinemasamtaka (þ.e. AFS eða Rótarý). Skiptinemar eru undanþegnir aldursskilyrði laganna og geta verið yngri en 18 ára þegar umsókn er lögð fram.

Önnur skilyrði fyrir almenna námsmenn eiga við og gagnakröfur eru að mestu þær sömu, en að auki þarf skiptinemi að leggja fram staðfestingu frá íslenskum framhaldsskóla, staðfest fæðingarvottorð umsækjanda, skriflegt samþykki foreldra / forsjármanna og afrit af vegabréfi þeirra, og skriflegt samþykki fósturfjölskyldu á Íslandi.  

Upplýsingar um umsókn um fyrsta leyfi og endurnýjun.

Starfsnemar

Nemi við erlendan háskóla getur fengið námsmannaleyfi á grundvelli starfsnáms hjá íslensku fyrirtæki. Skilyrði er að umsækjandi leggi fram ráðningarsamning og gögn frá háskólanum sem sýna fram á að starf á Íslandi sé hluti náms viðkomandi.

Sömu skilyrði og gagnakröfur eiga við og um almenna námsmenn, en að auki þarf umsækjandi að leggja fram staðfestingu á skólavist þar sem fram kemur að starf á Íslandi sé hluti námsins, greinargerð þar sem starfsnámi er lýst og ráðningarsamning.

Upplýsingar um umsókn um fyrsta leyfi og endurnýjun.

Umsókn um fyrsta leyfi

Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar sótt er um dvalarleyfið og það er til vinnslu. Slíkri umsókn verður synjað. Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og á meðan hún er til vinnslu, svo lengi sem dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Fari dvöl fram yfir þann tíma stöðvast vinnsla umsóknar þar til umsækjandi hefur farið af landi brott og lagt fram brottfararspjald því til sönnunar.

Umsókn fyrir haustönn þarf að berast Útlendingastofnun í síðasta lagi 1. júní ár hvert og fyrir vorönn 1. nóvember, til að tryggt sé að leyfið verði afgreitt áður en skólahald hefst.

Mikilvægt er að umsækjandi virði tímafresti og gæti þess að umsókn og fylgigögn séu fullnægjandi. Útlendingastofnun setur allar námsmannaumsóknir sem berast fyrir frestina í forgang og reynir af fremsta megni að afgreiða þær fyrir upphaf skólahalds. Ef umsókn berst of seint eða fylgigögn hennar eru ófullnægjandi, er ekki unnt að tryggja að námsmannaleyfi verði afgreitt fyrir upphaf skólahaldsins.

Gögn sem þarf að leggja fram

 1. Greiðslukvittun (ef greitt hefur verið fyrir umsóknina í banka). Koma þarf skýrt fram fyrir hvern er verið að greiða. Skráið nafn umsækjanda, fæðingardag og fæðingarár í tilvísun.
 2. Umsókn um dvalarleyfi námsmanns. (Ensk úgáfa eyðublaðsins: Application for Residence Permit for students) (Vinsamlegast hlaðið niður og vistið á tölvu áður en fyllt er út).
   Í frumriti, vel útfyllt og undirrituð af umsækjanda. Mikilvægt er að umsækjandi greini frá dvalarstað sínum hér á landi. Liggi heimilisfang ekki fyrir þegar umsókn er lögð fram skal umsækjandi leggja fram tilkynningu um dvalarstað innan 2 vikna frá því að umsækjandi kemur til landsins (t.d. við myndatöku).
 3. Passamynd (35mm x 45mm).
 4. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma dvalarleyfis. Ljósrit þarf að vera af persónusíðu og síðu með  undirskrift umsækjanda.
 5. Staðfesting frá háskóla um nám.
  • Almennir námsmenn – Fullt nám er skilgreint sem 30 ECTS einingar á önn.
  • Doktorsnemar – Staðfesting á samstarfi erlenda háskólans við íslenskan háskóla (sjá að ofan).
  • Skiptinemar – Staðfesting frá íslenskum framhaldsskóla (sjá að ofan).
  • Starfsnemar – Gögn frá háskólanum sem sýna fram á starf á Íslandi sé hluti af námi viðkomandi (sjá að ofan).
 6. Staðfest frumrit erlends sakavottorðs. Sakavottorð má ekki vera eldra en 6 mánaða. Leggja þarf fram sakavottorð frá öllum þeim löndum þar sem umsækjandi hefur búið síðustu 5 ár. Sakavottorð skal gefið út af æðsta yfirvaldi lands sem heimilt er að gefa út slíkt vottorð. Athugið að krafist er vottunar sakavottorðs, þ.e apostille eða tvöfaldrar keðjustimplunar.
 7. Staðfest afrit eða frumrit þýðingar löggilts skjalaþýðanda á sakavottorði. Á aðeins við ef erlend vottorð eru á öðru tungumáli en ensku eða Norðurlandamáli. Athugið að krafist er vottunar á þýðinguna sé hún unnin af þýðanda sem ekki hefur fengið löggildingu á Íslandi, þ.e apostille eða tvöfaldrar keðjustimplunar.
 8. Sjúkrakostnaðartrygging. Umsækjandi þarf að leggja fram staðfestingu tryggingar frá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög). Tryggingin skal gilda í 6 mánuði frá skráningu umsækjanda í þjóðskrá og vera að lágmarki 2.000.000 kr. Skráning í þjóðskrá miðast að öllu jöfnu við þá dagsetningu sem umsækjandi kemur til myndatöku hjá Útlendingastofnun eða sýslumanni vegna útgáfu dvalarskírteinis, hafi hann dvalið hér á landi samfellt frá því að myndatakan fór fram.
 9. Framfærslugögn sem staðfesta trygga framfærslu á dvalartíma. Námsmenn þurfa að geta sýnt fram á sjálfstæða framfærslu, ef lagt er fram yfirlit banka um innstæðu á reikningi er nauðsynlegt að reikningurinn sé aðeins á nafni umsækjanda. Sameiginlegir reikningar eru ekki samþykktir.

Gögn sem heimilt er að leggja fram

 1. Umsókn um atvinnuleyfi fyrir námsmann og ráðningarsamningur, ef umsækjandi ætlar að vinna meðfram námi. Atvinnuleyfisumsókn og ráðningarsamningur þurfa að berast í frumriti og vera undirrituð bæði af umsækjanda og atvinnurekanda.
 2. Umboð í frumriti vottað af tveimur vottum. Umboð þarf ekki að berast nema umsækjandi vilji að einhver annar en hann sjálfur fái upplýsingar um vinnslu umsóknarinnar hjá Útlendingastofnun.

Það er á ábyrgð umsækjanda að leggja fram nauðsynleg fylgigögn umsóknar. Ef fullnægjandi gögn berast ekki til Útlendingastofnunar með umsókninni getur það leitt til þess að afgreiðsla umsóknar tefjist eða umsókninni verði synjað. Útlendingastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum þegar sérstakar ástæður mæla með því.

Uppfylli umsækjandi öll skilyrði dvalarleyfis verður dvalarleyfið veitt og umsækjanda í framhaldinu send tilkynning um veitinguna. Dvalarleyfið verður þó ekki útgefið fyrr en umsækjandi hefur mætt í myndatöku til Útlendingastofnunar eða sýslumanna utan höfuðborgarsvæðisins, tilkynnt um dvalarstað til Útlendingastofnunar og gengist undir læknisskoðun. Miðað er við að umsækjandi mæti til myndatöku innan við viku frá komu til landsins, og leggi fram tilkynningu um dvalarstað (t.d. við myndatöku) og gangist undir læknisskoðun innan tveggja vikna frá komu til landsins. Útlendingastofnun synjar um útgáfu dvalarleyfis uppfylli umsækjandi ekki ofantalin skilyrði. Það getur leitt til ólögmætrar dvalar og brottvísunar.

Endurnýjun

Heimilt er að endurnýja dvalarleyfið til allt að 1 árs ef skilyrði dvalarleyfis eru enn uppfyllt og sýnt er fram á viðunandi námsárangur, þar sem við á. Fyrir almenna námsmenn telst við fyrstu endurnýjun námsárangur umsækjanda vera viðunandi hafi hann lokið 75% af fullu námi á námsárinu (þ.e. a.m.k. 44 ECTS samanlagt á námsári), en við síðari endurnýjanir þarf umsækjandi að hafa lokið viðunandi námsárangri, þar sem þess er krafist. Nánar er fjallað um reglur einstakra skóla um viðunandi námsárangur fyrir almenna námsmenn hér.

Heimilt er að veita undanþágu frá kröfu um námsárangur. Dvalarleyfi meistara- og doktorsnema sem vinna að lokaverkefni er heimilt að endurnýja þrátt fyrir að umsækjandi geti ekki sýnt fram á fullnægjandi námsárangur á námstíma. Skilyrði er að umsækjandi leggi fram gögn frá háskólanum um námsframvindu. Þá er heimilt að víkja frá kröfunni um fullnægjandi námsárangur ef um er að ræða óviðráðanlegar ytri aðstæður, svo sem slys eða alvarleg veikindi.

Sækja þarf um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. fjórum vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til dvalar á landinu á meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og heimild til dvalar.

Umsækjandi þarf að mæta í eigin persónu við endurnýjun dvalarleyfis, annað hvort í afgreiðslu Útlendingastofnunar eða til sýslumanna utan höfuðborgarsvæðis. Tekin er mynd af umsækjanda og þarf hann að veita rithandarsýnishorn. Umsækjanda ber að hafa vegabréf sitt meðferðis.

Gögn sem þarf að leggja fram

 1. Umsókn um dvalarleyfi námsmanns. (Ensk úgáfa eyðublaðsins: Application for Residence Permit for students) (Vinsamlegast hlaðið niður og vistið á tölvu áður en fyllt er út).
  Í frumriti, vel útfyllt og undirrituð af umsækjanda.
 2. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma dvalarleyfis. Ljósrit þarf að vera af persónusíðu og síðu með  undirskrift umsækjanda.
 3. Staðfesting frá háskóla á námsárangri. Vottorð um námsárangur umsækjanda og skráningu hans í fullt nám, eftir því sem við á.
 4. Framfærslugögn sem staðfesta trygga framfærslu á dvalartíma.

Gögn sem heimilt er að leggja fram

 1. Umsókn um atvinnuleyfi námsmanns og ráðningarsamningur, ef umsækjandi ætlar að vinna meðfram námi. Atvinnuleyfisumsókn og ráðningarsamningur þurfa að berast í frumriti og vera undirrituð bæði af umsækjanda og atvinnurekanda.
 2. Umboð í frumriti vottað af tveimur vottum. Umboð þarf ekki að berast nema umsækjandi vilji að einhver annar en hann sjálfur fái upplýsingar um vinnslu umsóknarinnar hjá Útlendingastofnun.

Það er á ábyrgð umsækjanda að leggja fram nauðsynleg fylgigögn umsóknar. Ef fullnægjandi gögn berast ekki til Útlendingastofnunar með umsókninni getur það leitt til þess að afgreiðsla umsóknar tefjist eða umsókninni verði synjað. Útlendingastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum þegar sérstakar ástæður mæla með því.

Útskrifaður námsmaður í Atvinnuleit

Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi námsmanns sem lokið hefur háskólanámi hér á landi í allt að sex mánuði frá útskriftardegi til þess að leita að atvinnu á grundvelli sérfræðiþekkingar hans.

Gögn sem leggja þarf fram

 1. Umsókn um dvalarleyfi námsmanns(Ensk úgáfa eyðublaðsins: Application for Residence Permit for students)Í frumriti, vel útfyllt og undirrituð af umsækjanda.
 2. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma dvalarleyfis. Ljósrit þarf að vera af persónusíðu og síðu með  undirskrift umsækjanda.
 3. Staðfesting frá háskóla um útskrift. Staðfest afrit af útskriftarskírteini frá háskóla.

Gögn sem heimilt er að leggja fram

 1. Umsókn um atvinnuleyfi námsmanns og ráðningarsamningur. Atvinnuleyfisumsókn og ráðningarsamningur þurfa að berast í frumriti og vera undirrituð bæði af umsækjanda og atvinnurekanda.
 2. Umboð í frumriti vottað af tveimur vottum. Athugið að umboð þarf ekki að berast nema umsækjandi vilji að einhver annar en hann sjálfur fái upplýsingar um vinnslu umsóknarinnar hjá Útlendingastofnun.

Það er á ábyrgð umsækjanda að leggja fram nauðsynleg fylgigögn umsóknar. Ef fullnægjandi gögn berast ekki til Útlendingastofnunar með umsókninni getur það leitt til þess að afgreiðsla umsóknar tefjist eða umsókninni verði synjað. Útlendingastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum þegar sérstakar ástæður mæla með því.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar